Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ १ (Lesson 1) - भाग २ (Part 2C)

A: संझनाजी ?
B: हजुर ?
A: उठ्नुस्। चक लिनुस्। लिनुभयो ?
B: लिएँ ।
A: ब्‍ल्‍याकबोर्ड निर जानुस्। तपाई कहाँ जानुभयो ?
B: म ब्‍ल्‍याकबोर्ड निर गएँ ।
A: तपाई ढोका निर जानुभएन ?
B: होईन। म गईन ।
A: वहाँ ढोका निर जानुभएन ?
C: वहाँ ढोका निर जानुभएन, ब्‍ल्‍याकबोर्ड निर जानुभयो ।
A: ब्‍ल्‍याकबोर्डमा तपाईको नाम लेख्नुस्। तपाईले के गर्नुभयो ।
B: मैले मेरो नाम लेखेँ ।
A: तपाईले रामको नाम लेख्‍नुभएन ?
B: होईन। मैले रामको नाम लेखिन ।
A: वहाँले रामको नाम लेख्‍नुभएन ?
C: वहाँले रामको नाम लेख्‍नुभएन, आफ्‍नो नाम लेख्नुभयो ।

पाठ १ (Lesson 1) - भाग २ (Part 2C)

अनुबाद (Translation)

A: Samjhana?
B: Yes?
A: Please get up. Please take the chalk. Did you take the chalk?
B: Yes, I took it.
A: Go near (up to) the blackboard. Where did you go?
B: I went up to the blackboard.
A: You didn't go near the door?
B: No, I didn't (go).
A: Didn't s/he go near the door?
C: S/he didn't go near the door, s/he went to the blackboard.
A: Please write your name on the blackboard. What did you do?
B: I wrote my name.
A: You didn't write Ram's name?
B: No, I didn't write Ram's name.
A: S/he didn't write Ram's name?
C: S/he didn't write Ram's name, s/he wrote her/his own name.

पाठ १ (Lesson 1) - भाग २ (Part 2C)

अनुबाद (Translation)

A: संझनाजी ?
A: Samjhana?
B: हजुर ?
B: Yes?
A: उठ्नुस। चक लिनुस्। लिनुभयो ?
A: Please get up. Please take the chalk. Did you take the chalk?
B: लिएँ ।
B: Yes, I took it.
A: ब्‍ल्‍याकबोर्ड निर जानुस्। तपाई कहाँ जानुभयो ?
A: Go near (up to) the blackboard. Where did you go?
B: म ब्‍ल्‍याकबोर्ड निर गएँ ।
B: I went up to the blackboard.
A: तपाई ढोका निर जानुभएन ?
A: You didn't go near the door?
B: होईन। म गईन ।
B: No, I didn't (go).
A: वहाँ ढोका निर जानुभएन ?
A: Didn't s/he go near the door?
C: वहाँ ढोका निर जानुभएन, ब्‍ल्‍याकबोर्ड निर जानुभयो ।
C: S/he didn't go near the door, s/he went to the blackboard.
A: ब्‍ल्‍याकबोर्डमा तपाईको नाम लेख्‍नुस्। तपाईले के गर्नुभयो ।
A: Please write your name on the blackboard. What did you do?
B: मैले मेरो नाम लेखेँ ।
B: I wrote my name.
A: तपाईले रामको नाम लेख्‍नुभएन ?
A: You didn't write Ram's name?
B: होईन। मैले रामको नाम लेखिन ।
B: No, I didn't write Ram's name.
A: वहाँले रामको नाम लेख्‍नुभएन ?
A: S/he didn't write Ram's name?
C: वहाँले रामको नाम लेख्‍नुभएन, आफ्‍नो नाम लेख्नुभयो ।
C: S/he didn't write Ram's name, s/he wrote her/his own name.
Nepali | Nepali/English | English

Show Video

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning