Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ १० (Lesson 10) - भाग १ (Part 1B)

A: तपाई पोखरा जानुभयो ?
B: म पोखरा गएँ ।
A: कसरी जानुभयो ?
B: हवाईजहाजमा गएँ र बसमा फर्केँ ।
A: तपाईलाई पोखरा मन पर्‍‍यो ?
B: हो, धेरै मन पर्‍यो ।
A: पोखरामा तपाईलाई के के मन पर्‍यो ?
B: मलाई हिमाल र प्राकृतिक सुन्दरता / सौन्दर्य मन पर्‍यो ।

पाठ १० (Lesson 10) - भाग १ (Part 1B)

अनुबाद (Translation)

A: Have you been to Pokhara?
B: Yes, I have been to Pokhara.
A: How did you get there?
B: I went by plane and returned by bus.
A: Did you like Pokhara?
B: Yes, I liked it a lot.
A: What did you like in Pokhara?
B: I liked the Himalayas and the natural beauty.

 

पाठ १० (Lesson 10) - भाग १ (Part 1B)

अनुबाद (Translation)

A: तपाई पोखरा जानुभयो ?
A: Have you been to Pokhara?
B: म पोखरा गएँ ।
B: Yes, I have been to Pokhara.
A: कसरी जानुभयो ?
A: How did you get there?
B: हवाईजहाजमा गएँ र बसमा फर्केँ ।
B: I went by plane and returned by bus.
A: तपाईलाई पोखरा मन पर्‍यो ?
A: Did you like Pokhara?
B: हो, धेरै मन पर्‍यो ।
B: Yes, I liked it a lot.
A: पोखरामा तपाईलाई के के मन पर्‍यो ?
A: What did you like in Pokhara?
B: मलाई हिमाल र प्राकृतिक सुन्दरता / सौन्दर्य मन पर्‍यो ।
B: I liked the Himalayas and the natural beauty.

 

Nepali | Nepali/English | English

Show Video

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning