Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ १० (Lesson 10) - भाग १ (Part 1D)

A: बानुजी, अमेरिका आउनु भन्दा पहिले तपाई कहाँ हुनुहुन्थियो ?
B: अमेरिका आउनु भन्दा पहिले म नेपालमा थिएँ ।
A: त्यो बेलामा तपाई के गर्दै हुनुहुन्थियो ?
B: त्यो बेलामा म कलेजमा पढ्दै थिएँ ।
A: के पढ्दै हुनुहुन्थियो ?
B: म भाषा सम्बन्धि पढ्दै थिएँ ।

पाठ १० (Lesson 10) - भाग १ (Part 1D)

अनुबाद (Translation)

A: Banu-ji, where were you before you came to the USA?
B: I was in Nepal before I came to the USA.
A: What were you doing at that time?
B: I was studying in college at that time.
A: What were you studying then?
B: I was studying (about) language.

पाठ १० (Lesson 10) - भाग १ (Part 1D)

अनुबाद (Translation)

A: बानुजी, अमेरिका आउनु भन्दा पहिले तपाई कहाँ हुनुहुन्थियो ?
A: Banu-ji, where were you before you came to the USA?
B: अमेरिका आउनु भन्दा पहिले म नेपालमा थिएँ ।
B: I was in Nepal before I came to the USA.
A: त्यो बेलामा तपाई के गर्दै हुनुहुन्थियो ?
A: What were you doing at that time?
B: त्यो बेलामा म कलेजमा पढ्दै थिएँ ।
B: I was studying in college at that time.
A: के पढ्दै हुनुहुन्थियो ?
A: What were you studying then?
B: म भाषा सम्बन्धि पढ्दै थिएँ ।
B: I was studying (about) language.
Nepali | Nepali/English | English

Show Video

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning