Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ १० (Lesson 10) - भाग १ (Part 1F)

A: तिमीले पिजा खाएका छौ ?
B: खाएको छु ।
A: सब्भन्दा पहिले कहिले खाएका थियौ ?
B: ३ बर्ष अघि ।
A: कहाँ खाएका थियौ ?
B: सिकागोको रेष्टुराँमा ।
A: अमेरिका आउनु भन्दा पहिले खाएका थिएनौ ?
B: अहँ, खाएको थिईन ।
A: नेपालमा पिजा पाईदैन ?
B: पाईन्छ, किन नपाइनु ।
A: किन, नेपालमा छँदाखेरि पिजा खान मन लाग्थेन ?
B: हो, मन लाग्थेन । बास्तबमा, मलाई पिजा त्यति मन पर्दैन ।
A: त्यसोभए नेपालमा बस्दाखेरि प्रायजसो तिमी के खान्थ्यौ त ?
B: नेपालमा हुँदाखेरि त म दालभात खान्थेँ ।
A: नेपालमा छँदा सधैं दालभात खान्थ्यौ ?
B: हो ।
A: नेपालमा हुँदाखेरि तिमी मन्दिरमा कत्तिको जान्थ्यौ नी ?
B: कहिलेकाहिँ जान्थेँ ।
A: कुन मन्दिरमा जान्थ्यौ ?
B: पशुपती नाथ र स्वयम्भु नाथको मन्दिरमा जान्थेँ ।
A: मन्दिर भित्र जाँदाखेरि जुत्ता लगाएर जान हुन्छ कि हुदैन ?
B: पशुपती नाथको मन्दिर भित्र जुत्ता लगाएर जान हुदैन तर स्वयम्भु नाथको मन्दिरमा हुन्छ ।
A: किन हँ ?
B: त्यो चलन हो । कुनैपनि हिन्दु मन्दिर भित्र जुत्ता लगाएर जान मनाही छ ।
A: नेपालमा जात प्रथा छ कि छैन, र मानिसहरु धेरैजसो कुन धर्म मान्छन ?
B: जात प्रथा छ तर नयाँ मानिसहरु त्यति मान्दैनन् र धर्मको हकमा मानिसहरु धेरैजसो हिन्दु धर्म मान्छन् अनि त्यसपछि बुध्द धर्म मान्छन् । मेरो बिचारमा दुई तीन प्रतिसत मानिसहरु अरु धर्म मान्छन् होला ।

पाठ १० (Lesson 10) - भाग १ (Part 1F)

अनुबाद (Translation)

A: Have you (ever) eaten pizza?
B: Yes, I have.
A: When did you have it for the first time?
B: 3 years ago.
A: Where?
B: In a restaurant in Chicago.
A: You had not eaten it before you came to America?
B: No, I had not.
A: It is not available in Nepal?
B: Why not, sure it's available.
A: Why, while you were in Nepal, you didn't feel like eating it?
B: Yes, I didn't feel like it. In fact, I don't like it that much.
A: So, while you were in Nepal what would you normally eat then?
B: While I was in Nepal, I used to eat daal-bhaat.
A: Always?
B: Yes.
A: How often did you used to go to the temple while you were in Nepal?
B: Sometimes.
A: To which temples?
B: I used to go to the temple of Pashupati Nath (a Hindu temple) and Swayambhu Nath (a Buddhist temple).
A: When entering the temple, are you allowed to go in with your shoes on?
B: Not in Pashupati. But you are allowed in Swayambhu Nath.
A: Do you know why?
B: That is the tradition/custom. It is prohibited to go inside any Hindu temple with shoes on.
A: Is there a caste system in Nepal? What religion do people practice over there?
B: Yes, there is caste system but the new generation doesn't believe that much in that. And in terms of religion, most people practice Hinduism, then Buddhism, and I believe about 2 to 3 percent of the population practice other religions.

पाठ १० (Lesson 10) - भाग १ (Part 1F)

अनुबाद (Translation)

A: तिमीले पिजा खाएका छौ ?
A: Have you (ever) eaten pizza?
B: खाएको छु ।
B: Yes, I have.
A: सब्भन्दा पहिले कहिले खाएका थियौ ?
A: When did you have it for the first time?
B: ३ बर्ष अघि ।
B: 3 years ago.
A: कहाँ खाएका थियौ ?
A: Where?
B: सिकागोको रेष्टुराँमा ।
B: In a restaurant in Chicago.
A: अमेरिका आउनु भन्दा पहिले खाएका थिएनौ ?
A: You had not eaten it before you came to America?
B: अहँ, खाएको थिईन ।
B: No, I had not.
A: नेपालमा पिजा पाईदैन ?
A: It is not available in Nepal?
B: पाईन्छ, किन नपाइनु ।
B: Why not, sure it's available.
A: किन, नेपालमा छँदाखेरि पिजा खान मन लाग्थेन ?
A: Why, while you were in Nepal, you didn't feel like eating it?
B: हो, मन लाग्थेन । बास्तबमा, मलाई पिजा त्यति मन पर्दैन ।
B: Yes, I didn't feel like it. In fact I don't like it that much.
A: त्यसोभए नेपालमा बस्दाखेरि प्रायजसो तिमी के खान्थ्यौ त ?
A: So, while you were in Nepal what did you normally eat then?
B: नेपालमा हुँदाखेरि त म दालभात खान्थेँ ।
B: While I was in Nepal I used to eat daal-bhaat.
A: नेपालमा छँदा सधैं दालभात खान्थ्यौ ?
A: Always?
B: हो ।
B: Yes.
A: नेपालमा हुँदाखेरि तिमी मन्दिरमा कत्तिको जान्थ्यौ नी ?
A: How often did you used to go to the temple while you were in Nepal?
B: कहिलेकाहिँ जान्थेँ ।
B: Sometimes.
B: कुन मन्दिरमा जान्थ्यौ ?
B: To which temples?
A: पशुपती नाथ र स्वयम्भु नाथको मन्दिरमा जान्थेँ ।
A: I used to go to the temple of Pashupati Nath (a Hindu temple) and Swayambhu Nath (a Buddhist temple).
B: मन्दिर भित्र जाँदाखेरि जुत्ता लगाएर जान हुन्छ कि हुदैन ?
B: When entering the temple, are you allowed to go with your shoes on?
A: पशुपती नाथको मन्दिर भित्र जुत्ता लगाएर जान हुदैन तर स्वयम्भु नाथको मन्दिरमा हुन्छ ।
A: Not in Pashupati. But you are allowed in Swayambhu Nath.
B: किन हँ ?
B: Do you know why?
A: त्यो चलन हो । कुनैपनि हिन्दु मन्दिर भित्र जुत्ता लगाएर जान मनाही छ ।
A: That is the tradition/custom. It is prohibited to go inside any Hindu temple with shoes on.
B: नेपालमा जात प्रथा छ कि छैन, र मानिसहरु धेरैजसो कुन धर्म मान्छन ?
B: Is there a caste system in Nepal? What religion do people practice over there?
A: जात प्रथा छ तर नयाँ मानिसहरु त्यति मान्दैनन् र धर्मको हकमा मानिसहरु धेरैजसो हिन्दु धर्म मान्छन् अनि त्यसपछि बुध्द धर्म मान्छन् । मेरो बिचारमा दुई तीन प्रतिसत मानिसहरु अरु धर्म मान्छन् होला ।
A: Yes, there is caste system but the new generation doesn't believe much in that. And in terms of religion, most people practice Hinduism, then Buddhism, and I believe about 2 to 3 percent of the population practice other religions.
Nepali | Nepali/English | English

Show Video

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning