Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ १० (Lesson 10) - भाग १ (Part 1G)

A: तिमी हिजो किन क्‍लासमा आएनौ ?
B: मलाई नेपाली पढ्न मन लागेन ।
A: किन ?
B: किनभने मलाई अल्छि लाग्यो र मेरो टाउको पनि दुख्यो ।
A: अहिले पढ्न मन लागेको छ त ?
B: अहिले त मन लागेको छ ।
A: कति घण्टा सम्म पढ्छौ?
B: दुई घण्टा सम्म पढ्छु ।
A: फेरि अहिले पनि अल्छि लाग्यो भने के गर्छौ ?
B: आज त अल्छि लाग्यो भने चिसो पानीमा नुहाएर कफी खाएर पढ्न बस्छु ।
A: तर एकदम धेरै टाउको दुख्यो भने के गर्छौ नि ?
B: त्यस्तो दुख्यो भने यास्पृन खान्छु । त्यस्तो बेलामा तपाई के गर्नुहुन्छ नि सर ?
A: त्यस्तो बेलामा म त सुत्‍न कोशिस गर्छु । निदाउन सकियो भने शरिरलाई आराम मिल्छ र टाउको दुख्न पनि बिषेक हुन सक्छ ।
B: अझै पनि बिषेक भएन भने के गर्नुहुन्छ त सर ?
A: यदि बिषेक भएन भने ताइलानोल खान्छु कि डाक्टर काँ जान्छु ।

पाठ १० (Lesson 10) - भाग १ (Part 1G)

अनुबाद (Translation)

A: Why didn't you come to class yesterday?
B: I didn't feel like studying Nepali.
A: Why?
B: Because I felt lazy and also had a headache.
A: Do you want to study (feel like studying) now?
B: Yes, I do.
A: For how many hours?
B: For two hours.
A: What do you think you will do if you feel lazy again now?
B: If I feel the same, I will take a cold shower, drink coffee and study.
A: Well, if you have a bad headache, what will you do?
B: In that case I will take an aspirin. And, what about you?
A: In that situation, I would try to sleep. Because if I can sleep, the body can get rest and the headache will also be cured.
B: Still, if you are not cured what will you do?
A: If it is still not cured, then either I would take Tylenol or I would go to a doctor.

पाठ १० (Lesson 10) - भाग १ (Part 1G)

अनुबाद (Translation)

A: तिमी हिजो किन क्‍लासमा आएनौ ?
A: Why didn't you come to class yesterday?
B: मलाई नेपाली पढ्न मन लागेन ।
B: I didn't feel like studying Nepali.
A: किन ?
A: Why?
B: किनभने मलाई अल्छि लाग्यो र मेरो टाउको पनि दुख्यो ।
B: Because I felt lazy and also had a headache.
A: अहिले पढ्न मन लागेको छ त ?
A: Do you want to study (feel like studying) now?
B: अहिले त मन लागेको छ ।
B: Yes, I do.
A: कति घण्टा सम्म पढ्छौ ?
A: For how many hours?
B: दुई घण्टा सम्म पढ्छु।
B: For two hours.
A: फेरि अहिले पनि अल्छि लाग्यो भने के गर्छौ ?
A: What do you think you will do if you feel lazy again now?
B: आज त अल्छि लाग्यो भने चिसो पानीमा नुहाएर कफी खाएर पढ्न बस्छु ।
B: If I feel the same, I will take a cold shower, drink coffee and study.
A: तर एकदम धेरै टाउको दुख्यो भने के गर्छौ ?
A: Well, if you have a bad headache what will you do?
B: त्यस्तो दुख्यो भने यास्पृन खान्छु । त्यस्तो बेलामा तपाई के गर्नुहुन्छ नि सर ?
B: In that case I will take an aspirin. And, what about you?
A: त्यस्तो बेलामा म त सुत्‍न कोशिस गर्छु । निदाउन सकियो भने शरिरलाई आराम मिल्छ र टाउको दुख्‍न पनि बिषेक हुन सक्छ ।
A: In that situation, I would try to sleep. Because if I can sleep, the body can get rest and the headache will also be cured.
B: अझै पनि बिषेक भएन भने के गर्नुहुन्छ त सर ?
B: Still, if you are not cured what will you do?
A: यदि बिषेक भएन भने ताइलानोल खान्छु कि डाक्टर काँ जान्छु ।
A: If it is still not cured, then either I would take Tylenol or I would go to a doctor.
Nepali | Nepali/English | English

Show Video

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning