Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ १२ (Lesson 12) - भाग १ (Part 1E)

A: िहजो गएको ठाउँ रमाईलो िथयो ?
B: िथयो ।
A: तपाईहरू कुन ठाउँमा गएको रे ?
B: िनयाग्रा फल्स ।
A: तपाईहरू कुन चािहँ कारमा जानुभयो ? तपाईहरू को धेरै कार छन् ।
B: अस्ती िकनेको कारमा गयाैं ।
A: रमाईलो भयो ?
B: हो, असाध्यै रमाईलो भयो ।

पाठ १२ (Lesson 12) - भाग १ (Part 1E)

अनुबाद (Translation)

A: Was the place you went yesterday pleasant (fun)?
B: Yes, it was.
A: Where was it that you said you went?
B: Niagara Falls.
A: Which car did you take? You have so many cars.
B: The one I bought the day before yesterday.
A: Was it fun?
B: Yes, it was great fun.

पाठ १२ (Lesson 12) - भाग १ (Part 1E)

अनुबाद (Translation)

A: िहजो गएको ठाउँ रमाईलो िथयो ?
A: Was the place you went yesterday pleasant (fun)?
B: िथयो ।
B: Yes, it was.
A: तपाईहरू कुन ठाउँमा गएको रे ?
A: Where was it that you said you went?
B: िनयाग्रा फल्स ।
B: Niagara Falls.
A: तपाईहरू कुन चािहँ कारमा जानुभयो ? तपाईहरू को धेरै कार छन् ।
A: Which car did you take? You have so many cars.
B: अस्ती िकनेको कारमा गयाैं ।
B: The one I bought the day before yesterday.
A: रमाईलो भयो ?
A: Was it fun?
B: हो, असाध्यै रमाईलो भयो ।
B: Yes, it was great fun.
Nepali | Nepali/English | English

Show Video

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning