Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ १३ (Lesson 13) - भाग १ (Part 1B)

A: हिजो के बार हो ?
B: हिजो शनीबार हो ।
A: हिजो बिदा थियो ?
B: थियो ।
A: तिमीहरु कहाँ गयौ ?
B: हामी पाटन तिर घुम्न गयौँ ।
A: तिमीहरु कति बजे सम्म पाटनमा बस्यौ ?
B: हामी सबा चार बजे सम्म बस्यौँ ।

पाठ १३ (Lesson 13) - भाग १ (Part 1B)

अनुबाद (Translation)

A: What day was yesterday?
B: It was Saturday.
A: Was yesterday a holiday?
B: Yes, it was.
A: Where did you all go?
B: We went to Patan to walk around.
A: How long did you stay in Patan?
B: We were there until 4:15.

पाठ १३ (Lesson 13) - भाग १ (Part 1B)

अनुबाद (Translation)

A: हिजो के बार हो ?
A: What day was yesterday?
B: हिजो शनीबार हो ।
B: It was Saturday.
A: हिजो बिदा थियो ?
A: Was yesterday a holiday?
B: थियो ।
B: Yes, it was.
A: तिमीहरु कहाँ गयौ ?
A: Where did you all go?
B: हामी पाटन तिर घुम्न गयौँ ।
B: We went to Patan to walk around.
A: तिमीहरु कति बजे सम्म पाटनमा बस्यौ ?
A: How long did you stay in Patan?
B: हामी सबा चार बजे सम्म बस्यौँ ।
B: We were there until 4:15.
Nepali | Nepali/English | English

Show Video

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning