Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ १३ (Lesson 13) - भाग १ (Part 1H)

A: कमला आज किन कक्षामा आईनन् ?
B: उनलाई सन्चो छैन ।
A: उनलाई के भएको छ ?
B: पेट दुखेको छ ।
A: उनको पेट कहिले देखि दुखेको ?
B: हिजो राती देखि ।
A: दिसा पनि लागेको छ कि ?
B: हो, दिसा पनि लागेको छ ।
A: औषधि खादैछिन् त ?
B: हो, प्यारागोरिक खादैछिन् ।

पाठ १३ (Lesson 13) - भाग १ (Part 1H)

अनुबाद (Translation)

A: Why didn't Kamala come to class today?
B: She isn't well.
A: What has happened to her?
B: Her stomach hurts.
A: Since when has her stomach hurt?
B: From last night on.
A: Does she also have diarrhea?
B: Yes, she also has diarrhea.
A: Is she taking medicine then?
B: Yes, she is taking Paregoric.

पाठ १३ (Lesson 13) - भाग १ (Part 1H)

अनुबाद (Translation)

A: कमला आज किन कक्षामा आईनन् ?
A: Why didn't Kamala come to class today?
B: उनलाई सन्चो छैन ।
B: She isn't well.
A: उनलाई के भएको छ ?
A: What has happened to her?
B: पेट दुखेको छ ।
B: Her stomach hurts.
A: उनको पेट कहिले देखि दुखेको ?
A: Since when has her stomach hurt?
B: हिजो राती देखि ।
B: From last night on.
A: दिसा पनि लागेको छ कि ?
A: Does she also have diarrhea?
B: हो, दिसा पनि लागेको छ ।
B: Yes, she also has diarrhea.
A: औषधि खादैछिन् त ?
A: Is she taking medicine then?
B: हो, प्यारागोरिक खादैछिन् ।
B: Yes, she is taking Paregoric.
Nepali | Nepali/English | English

Show Video

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning