Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ १४ (Lesson 14) - भाग १ (Part 1D)

A: तपाई जोमसोम जानुभएको छ ?
B: हो, म गएको छु ।
A: कहिले जानुभयो ?
B: पोहर साल गएँ ।
A: कसरी जानुभयो ?
B: हवाईजहाजमा गएँ ।
A: तपाईलाई जोमसोम मन पर्‍यो ?
B: हो, मलाई जोमसोम मन पर्‍यो ।

पाठ १४ (Lesson 14) - भाग १ (Part 1D)


अनुबाद (Translation)

A: Have you been to Jomsom?
B: Yes, I have.
A: When did you go?
B: Last year.
A: How did you go?
B: I went by airplane.
A: Did you like Jomsom?
B: Yes, I liked Jomsom.

पाठ १४ (Lesson 14) - भाग १ (Part 1D)

अनुबाद (Translation)

A: तपाई जोमसोम जानुभएको छ ?
A: Have you been to Jomsom?
B: हो, म गएको छु ।
B: Yes, I have.
A: कहिले जानुभयो ?
A: When did you go?
B: पोहर साल गएँ ।
B: I went last year.
A: कसरी जानुभयो ?
A: How did you get there?
B: हवाईजहाजमा गएँ ।
B: I went by airplane.
A: तपाईलाई जोमसोम मन पर्‍यो ?
A: Did you like Jomsom?
B: हो, मलाई जोमसोम मन पर्‍यो ।
B: Yes, I liked Jomsom.
Nepali | Nepali/English | English

Show Video

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning