Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ २ (Lesson 2) - Exercise

Sentence Completion:
Complete the sentences, using the or हो form

1) यो कलम ( ) ।
2) मेरो घर अमेरिका ( ) ।
3) यो कलम किताब निर ( ) ।
4) त्यो तपाईको सिसाकलम ( ) ?
5) वहाँ मेरो गुरु ( ) ।
6) मेरो साथी ढोका निर ( ) ।
7) वहाँ मेरो दाई ( ) ।
8) तिमी नेपाली ( ) ?
9) स्याउ मिठो ( ) ।
10) वहाँको दिदीको घर राम्रो ( ) ।
11) वहाँको नाम के ( ) ?
12) यो कस्को कमिज ( ) ?
13) खोर्सानी पिरो ( ) ।
14) त्यो किताब टेबुलमा ( ) ?

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning