Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ ३ (Lesson 3) - भाग २ - संख्याहरु (Part 2 - Numbers)

संख्याहरु   Numbers
२१ एक्काईस 21
२२ बाईस 22
२३ तेईस 23
२४ चौबिस 24
२५ पच्चीस 25
२६ छब्बीस 26
२७ सत्ताईस 27
२८ अठ्ठाईस 28
२९ उनन्तीस 29
३० तीस 30

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning