Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ ४ (Lesson 4) - भाग १ (Part 1B)

A: हिजो दिउसो दुई बजे तपाई बजार जानुभयो ?
B: हिजो दिउसो दुई बजे म बजार गईन ।
A: हिजो दिउसो दुई बजे तपाई कहाँ जानुभयो त ?
B: हिजो दिउसो दुई बजे म क्‍लासमा गएँ।
A: तपाईले क्‍लासमा के गर्नुभयो ?
B: मैले क्‍लासमा नेपाली भाषा सिकेँ ।
A: वहाँले क‍्लासमा के गर्नुभयो ?
B: वहाँले क्‍लासमा नेपाली भाषा सिक्नुभयो ।
A: हिजो राती तपाई आठ बजे सुत्नुभयो ?
B: अहँ, हिजो राती म आठ बजे सुतिन ।
A: हिजो राती तपाई कति बजे सुत्नुभयो त ?
B: म दस बजे सुतेँ ।
A: हिजो राती वहाँ आठ बजे सुत्नुभयो ?
B: अहँ, हिजो राती वहाँ आठ बजे सुत्नुभएन ।
A: वहाँ कति बजे सुत्नुभयो त ?
B: हिजो राती वहाँ दस बजे सुत्नुभयो ।

पाठ ४ (Lesson 4) - भाग १ (Part 1B)

अनुबाद (Translation)

A: Didn't you go to the market yesterday at two o'clock?
B: I didn't go to the market yesterday at two o'clock.
A: Where did you go then?
B: I went to class at two o'clock.
A: What did you do in class?
B: I learned Nepali in class.
A: What did s/he do in the class?
B: He/she learned Nepali in class.
A: Did you go to bed at 8 o'clock last night?
B: No, I didn't.
A: What time did you go to bed then?
B: I went to bed at 10 o'clock.
A: Did s/he go to bed at 8 o'clock last night?
B: No, s/he did not go to bed at 8 o'clock.
A: What time did s/he go to bed then?
B: Last night s/he went to sleep at ten o'clock.

पाठ ४ (Lesson 4) - भाग १ (Part 1B)

अनुबाद (Translation)

A: हिजो दिउसो दुई बजे तपाई बजार जानुभयो ?
A: Didn't you go to the market yesterday at two o'clock?
B: हिजो दिउसो दुई बजे म बजार गईन ।
B: I didn't go to the market yesterday at two o'clock.
A: हिजो दिउसो दुई बजे तपाई कहाँ जानुभयो त ?
A: Where did you go at two o'clock then?
B: हिजो दिउसो दुई बजे म क्‍लासमा गएँ ।
B: I went to class at two o'clock.
A: तपाईले क्‍लासमा के गर्नुभयो ?
A: What did you do in class?
B: मैले क्‍लासमा नेपाली भाषा सिकेँ ।
B: I learned Nepali in class.
A: वहाँले क्‍लासमा के गर्नुभयो ?
A: What did s/he do in class?
B: वहाँले क्‍लासमा नेपाली भाषा सिक्नुभयो ।
B: He/she learned Nepali in class.
A: हिजो राती तपाई आठ बजे सुत्नुभयो ?
A: Did you go to bed at 8 o'clock last night?
B: अहँ, हिजो राती म आठ बजे सुतिन ।
B: No, I didn't go to bed at 8 o'clock last night.
A: हिजो राती तपाई कति बजे सुत्नुभयो त ?
A: What time did you go to bed last night then?
B: म दस बजे सुतेँ ।
B: I went to sleep at 10 o'clock.
A: हिजो राती वहाँ आठ बजे सुत्नुभयो ?
A: Did s/he go to bed at 8 o'clock last night?
B: अहँ, हिजो राती वहाँ आठ बजे सुत्नुभएन ।
B: No, s/he did not go to bed at 8 o'clock last night.
A: वहाँ कति बजे सुत्नुभयो त ?
A: What time did s/he go to sleep then?
B: हिजो राती वहाँ दस बजे सुत्नुभयो ।
B: Last night s/he went to sleep at ten o'clock.
Nepali | Nepali/English | English

Show Video

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning