Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ ४ (Lesson 4) - भाग १ (Part 1D)

A: सन्चै छ ?
B: सन्चै छ । तपाईलाई नी ?
A: मलाई पनि सन्चै छ ।
B: तपाई अमेरिका कहिले आउनुभयो ?
A: म अमेरिका ४ बर्ष अघि आएँ ।
B: तपाई कसरी आउनुभयो ?
A: म हवाईजहाजमा आएँ ।
B: तपाई को सँग आउनुभयो ?
A: म साथी सँग आएँ ।

पाठ ४ (Lesson 4) - भाग १ (Part 1D)

अनुबाद (Translation)

A: How are you?
B: I'm fine, how about you?
A: I'm fine, too.
B: When did you come to America?
A: I came to America four years ago.
B: How did you come?
A: I came by airplane.
B: With whom did you come?
A: I came with a friend.

Practice
तिमी, उ, वहाँ, उनीहरु, तिनी, हामी, तपाई

पाठ ४ (Lesson 4) - भाग १ (Part 1D)

अनुबाद (Translation)

A: सन्चै छ ?
A: How are you?
B: सन्चै छ । तपाईलाई नी ?
B: I'm fine, how about you?
A: मलाई पनि सन्चै छ ।
A: I'm fine, too.
B: तपाई अमेरिका कहिले आउनुभयो ?
B: When did you come to America?
A: म अमेरिका ४ बर्ष अघि आएँ ।
A: I came to America four years ago.
B: तपाई कसरी आउनुभयो ?
B: How did you come?
A: म हवाईजहाजमा आएँ ।
A: I came by airplane.
B: तपाई को सँग आउनुभयो ?
B: With whom did you come?
A: म साथी सँग आएँ ।
A: I came with a friend.

Practice
तिमी, उ, वहाँ, उनीहरु, तिनी, हामी, तपाई
Nepali | Nepali/English | English

Show Video

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning