Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ ५ (Lesson 5) - भाग १ (Part 1B)

A: तपाई कुन भाषा बोल्नुहुन्छ ?
B: म अँग्रेजी भाषा बोल्छ ।
A: तपाई अरु कुन भाषा बोल्नुहुन्छ ?
B: म फ्रेञ्‍च र अलिअलि नेपाली बोल्छु ।
A: तपाई के काम गर्नुहुन्छ ?
B: म कोर्न्याल बिश्वबिद्यालयमा नेपाली र समाज शास्त्र पढ्छु ।

पाठ ५ (Lesson 5) - भाग १ (Part 1B)

अनुबाद (Translation)

A: Which language do you speak?
B: I speak English.
A: Which other languages do you speak?
B: I speak French and a little bit of Nepali.
A: What do you do?
B: I study Nepali and sociology at Cornell University.

पाठ ५ (Lesson 5) - भाग १ (Part 1B)

अनुबाद (Translation)

A: तपाई कुन भाषा बोल्नुहुन्छ ?
A: Which language do you speak?
B: म अँग्रेजी भाषा बोल्छ ।
B: I speak English.
A: तपाई अरु कुन भाषा बोल्नुहुन्छ ?
A: Which other languages do you speak?
B: म फ्रेञ्‍च र अलिअलि नेपाली बोल्छु ।
B: I speak French and a little bit of Nepali.
A: तपाई के काम गर्नुहुन्छ ?
A: What do you do?
B: म कोर्न्याल बिश्वबिद्यालयमा नेपाली र समाज शास्त्र पढ्छु ।
B: I study Nepali and sociology at Cornell University.
Nepali | Nepali/English | English

Show Video

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning