Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ ६ (Lesson 6) - भाग १ - संख्याहरू (Part 1 - Numbers)

संख्याहरु   Numbers
५० पचास 50
५१ एकाउन्‍न 51
५२ बाउन्‍न 52
५३ त्रीपन्‍न 53
५४ चौवन्‍न 54
५५ पच्पन्‍न 55
५६ छपन्‍न 56
५७ सन्ताउन्‍न 57
५८ अण्ठाउन्‍न 58
५९ उनन्साठी 59
६० साठी 60

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning