Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ ८ (Lesson 8) - भाग १ (Part 1F)

A: नमस्कार शम्भुजी । तपाई के गर्दैहुनुहुन्छ ?
B: म यो किताब पढ्दैछु ।
A: के किताब हो ?
B: उपन्यास हो ।
A: उपन्यास कस्तो छ ?
B: एकदम चाखलाग्दो छ ।
A: पछि, मलाई पनि पढ्न दिनुस् है ?
B: हुन्छ, दिन्छु ।

पाठ ८ (Lesson 8) - भाग १ (Part 1F)

अनुबाद (Translation)

A: Hello, Shambhu. What are you doing?
B: I am reading this book.
A: What kind of book is it?
B: It's a novel.
A: What's it like?
B: It is very interesting.
A: Later, could you give it to me to read?
B: Yes, I'll give it to you.

पाठ ८ (Lesson 8) - भाग १ (Part 1F)

अनुबाद (Translation)

A: नमस्कार शम्भुजी । तपाई के गर्दैहुनुहुन्छ ?
A: Hello, Shambhu. What are you doing?
B: म यो किताब पढ्दैछु ।
B: I am reading this book.
A: के किताब हो ?
A: What kind of book is it?
B: उपन्यास हो ।
B: It's a novel.
A: उपन्यास कस्तो छ ?
B: What's it like?
B: एकदम चाखलाग्दो छ ।
A: It is very interesting.
A: पछि, मलाई पनि पढ्न दिनुस् है ?
A: Later, could you give it to me to read?
B: हुन्छ, दिन्छु ।
B: Yes, I'll give it to you.
Nepali | Nepali/English | English

Show Video

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning