Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ ८ (Lesson 8) - भाग १ (Part 1H)

A: तपाईको घर कहाँ हो ?
B: मेरो घर नेपाल हो ।
A: तपाईको घर शहरमा छ कि गाउँमा छ ?
B: मेरो घर गाउँमा छ ।
A: तपाईको गाउँ सानो छ कि ठूलो छ ?
B: मेरो गाउँ ठूलो छ ।
A: तपाईको गाउँ सफा छ कि फोहर छ ?
B: मेरो गाउँ त्यति सफा छैन, अलिअलि सफा छ ।
A: रमाईलो छ ?
B: रमाईलो छ ।
A: तपाईको गाउँमा कति जना मानिस छन् ?
B: अन्दाजी दस हजार मानिस छन् ।

पाठ ८ (Lesson 8) - भाग १ (Part 1H)

अनुबाद (Translation)

A: Where are you from?
B: I am from Nepal.
A: Do you live in a city or a village?
B: I live in a village.
A: Is your village small or big?
B: My village is big.
A: Is your village clean or dirty?
B: My village isn't that clean, it's fairly clean.
A: Is it pleasant?
B: Yes, it is pleasant.
A: How many people are there in your village?
B: There are about 10,000 people.

पाठ ८ (Lesson 8) - भाग १ (Part 1H)

अनुबाद (Translation)

A: तपाईको घर कहाँ हो ?
A: Where are you from?
B: मेरो घर नेपाल हो ।
B: I am from Nepal.
A: तपाईको घर शहरमा छ कि गाउँमा छ ?
A: Do you live in a city or a village?
B: मेरो घर गाउँमा छ ।
B: I live in a village.
A: तपाईको गाउँ सानो छ कि ठूलो छ ?
B: Is your village small or big?
B: मेरो गाउँ ठूलो छ ।
A: My village is big.
A: तपाईको गाउँ सफा छ कि फोहर छ ?
A: Is your village clean or dirty?
B: मेरो गाउँ त्यति सफा छैन, अलिअलि सफा छ ।
B: My village isn't that clean, it's fairly clean.
A: रमाईलो छ ?
B: Is it pleasant?
B: रमाईलो छ ।
B: Yes, it is pleasant.
B: तपाईको गाउँमा कति जना मानिस छन् ?
B: How many people are there in your village?
B: अन्दाजी दस हजार मानिस छन् ।
B: There are about 10,000 people.
Nepali | Nepali/English | English

Show Video

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning