Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

पाठ 9 (Lesson 9) - भाग १ (Part 1B)

A: तपाई बाहिर जानुभएन ?
B: अहँ, गईन ।
A: किन, के भयो ?
B: जिमको साईकल अग्‍लो छ, म चढ्न सक्दिन ।
A: उसो भए देबको लिनुस् न, होचो छ ।
B: देबको साईकल यहाँ छैन ।
A: छ, भित्र कोठामा छ । जिमको साईकलभन्दा देबको साईकल नयाँ पनि छ

पाठ ९ (Lesson 9) - भाग १ (Part 1B)

अनुबाद (Translation)

A: You didn't go out?
B: No, I didn't.
A: Why, what happened?
B: Jim's bike is (too) tall, I can't ride it.
A: In that case get Dev's. It is lower.
B: Dev doesn't have his bike here.
A: Yes he does, it's inside the room. Compared to
Jim's bike, Dev's is also newer.

पाठ ९ (Lesson 9) - भाग १ (Part 1B)

अनुबाद (Translation)

A: तपाई बाहिर जानुभएन ?
A: You didn't go out?
B: अहँ, गईन ।
B: No, I didn't.
A: किन, के भयो ?
A: Why, what happened?
B: जिमको साईकल अग्‍लो छ, म चढ्न सक्दिन ।
B: Jim's bike is (too) tall, I can't ride it.
A: उसो भए देबको लिनुस् न, होचो छ ।
A: In that case get Dev's. It is lower.
B: देबको साईकल यहाँ छैन ।
B: Dev doesn't have his bike here.
A: छ, भित्र कोठामा छ । जिमको साईकलभन्दा देबको साईकल नयाँ पनि छ ।
A: Yes he does, it's inside the room. Compared to
Jim's bike, Dev's is also newer.
Nepali | Nepali/English | English

Show Video

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning