Nepali: A Beginner's Primer Conversation and Grammar

Verb Conjugations


Table 1: Pronouns

  singular plural  
I म / मैले हामीहरू / ले we
you (polite) तपाई / ले तपाईहरू / ले you (polite plural)
you (familiar) तिमी / ले तिमीहरू / ले you (familiar plural)
he (familiar) उ / उस्ले तिनीहरू (ती) / ले they (familiar)
she (familiar) तिनी / ले ऊनीहरू / ले she (familiar plural)
he/she (polite) वहा / ले वहाहरू / ले they (polite)
this यो / यस्ले यिनीहरू (यी/ई) / ले these
that त्यो / त्यस्ले उनीहरू / ले those


Table 2: The verb 'to be' - present positive हो

  singular plural  
I हुँ हौं we
you (polite) हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ you (polite plural)
you (familiar) हौ हौ you (familiar plural)
he (familiar) हो हुन् they (familiar)
she (familiar) हुन् हुन् she (familiar plural)
he/she (polite) हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ they (polite)
this हो हुन् these
that हो हुन् those


Table 3: The verb 'to be' - present negative
होईन

  singular plural  
I होईन होईनौं we
you (polite) हुनुहुन्न हुनुहुन्न you (polite plural)
you (familiar) होईनौ होईनौ you (familiar plural)
he (familiar) होईन होईनन् they (familiar)
she (familiar) होईनिन् होईनन् she (familiar plural)
he/she (polite) हुनुहुन्न हुनुहुन्न they (polite)
this होईन होईनन् these
that होईन होईनन् those


Table 4: The verb 'to be' - past positive
भयो

  singular plural  
I भएँ भयौँ we
you (polite) हुनुभयो हुनुभयो you (polite plural)
you (familiar) भयौ भयौ you (familiar plural)
he (familiar) भयो भए they (familiar)
she (familiar) भइन् भए she (familiar plural)
he/she (polite) हुनुभयो हुनुभयो they (polite)
this भयो भए these
that भयो भए those

Glossary - Enter or paste text in English or Nepali

Dictionary WordPartMeaning